آخرین مطالب
خانه / کادر اجرایی

کادر اجرایی

اساسنامه خادم الحسین ع

بسمه تعالی ماده۱: نام نام سازمان مردم نهاد عبارتست از انجمن جوانان خادم الحسین علیه السلام که از این پس در اساسنامه انجمن نامیده می شود. ماده۲: تعریف انجمن جوانان خادم الحسین علیه السلام : موسسه ای است غیردولتی، غیرتجاری، غیرانتفاعی و غیرسیاسی که در چارچوب اهداف و موضوعات مذکور ... ادامه مطلب »

شرح وظایف کادر اجرائی

شرح وظایف واحد های زیر مجموع *********************************** امور اداری و مالی تعریف: طبق تعریف ساختاری در هر مرکز و مجموعه دومین مسئول در خصوص دریافت و پرداخت های مالی امور اداری مالی آن مرکز می باشد که می بایست با کلیه امکانات و ارائه مدارک، اوراق مربوطه با نگاه دقیق ... ادامه مطلب »